• Hem
 • Valprogram 2014
sida

Valprogram 2014

Framsida HP

Värmdö är inte till salu

Vänsterpartiet i Värmdö vill bygga ett samhälle utan klyftor mellan rik och fattig eller mellan man och kvinna. Ett öppet samhälle där ingen diskrimineras, där vi välkomnar andra kulturer och nationaliteter, där miljöutrymmet fördelas rättvist och där vi håller ihop. Detta kommunala handlingsprogram beskriver vilka satsningar vi vill göra i kommunen under man­datperioden 2014 – 2018. Låt oss först peka ut tre områden som får mycket uppmärksamhet i vår politik.

Välfärd utan vinstintresse

En riktigt bra välfärd fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första hand, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. Vinstintresset leder till neddragningar av personal och andra resurser med t.ex. allt större barngrupper i förskola och skola och ingen tid för mänsklig kontakt och samtal i äldreomsorgen.

Vänsterpartiet Värmdö satsar på att Stockholms stoltaste skärgård ska ha en välfärd att lita på.

Feminism i alla lägen

Feminismen är en av världens viktigaste demokratirörelser. Vänsterpartiet är en del av denna i kampen för kvinnors rätt till sin kropp och sin sexualitet, till makt och inflytande över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Därmed även för männens frigörelse från gamla mönster som även hämmar deras utveckling. Feminismen behövs överallt.

Miljösmartare Värmdö

Vi vill rädda vår skärgård och ta vårt ansvar för framtida generationer genom förstärkt strandskydd, satsningar på kollektivtrafik och smart placerade infartsparkeringar, och genom mer ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter. Vi vill göra ett försök med en saluhall för närproducerade livsmedel i Gustavsberg.

Världens resurser är begränsade. Vi har bara ett jordklot. Vi måste ta ansvar för klimatet och minska våra utsläpp. Vi måste hushålla med energi och vatten. Vid varje steg när vi utvecklar vårt samhälle måste vi tänka på att bygga klimatsmart, återanvända material och välja alternativ som minskar påverkan på naturen.

Utöver detta har vi förslag inom alla kommunala politikområden: kultur, fritid, bostäder, stadsplanering och mycket mera. Vi önskar trevlig läsning om våra idéer för ett Värmdö som håller ihop

 

Välfärd med demokrati och utan vinstintresse

Det är de behov vi har i livets olika delar som ska styra välfärden. I klass­rummet ska varje elev ges möjlighet att växa och utvecklas. När vi behöver omsorg och inte klarar vardagen på egen hand ska vi få hjälp efter behov. Men idag har stora delar av välfärden tagits över av företag som istället driver verksamheten med syftet att maximera sin vinst.

Den svenska välfärden växte fram i en tid präglad av tro på möjligheten att bygga ett bättre samhälle. Resultatet blev en ambitiös välfärd som gav människor både frihet och trygghet, många gånger sedd som en förebild internationellt. Men med tiden kom delar av välfärdens institutioner att upplevas som stela och alltför styrda uppifrån. Nyliberalismens lösning var att privatisera och anpassa efter vinstdrivande företag.

Men vinstintresset leder till fel fokus i verksamheterna. För att ge utrymme för vinst drar man ner på personal, man anställer gärna personal med lägre utbildning och därmed lägre lönekrav, man drar ofta ner på resurser till sådant som varit självklart som skolgård, skolbibliotek, matsal, gymnastiksal i skolan och på tid för samtal och kontakt i äldrevården. Och man kräver ofta orimliga arbetsinsatser och arbetsscheman av de anställda. Sjukfrånvaron ökar därför i välfärdssektorn.

Nu måste vi ge medborgarna inflytande i stället för att se dem som kunder på en marknad. I alla delar av välfärden ska inflytandet ökas. Elever, föräldrar, brukare och anställda inom välfärden ska kunna påverka sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor.

Vi vill i högre grad föra ner besluten inom vården, skolan och omsorgen till de som är närmast berörda och har de mest relevanta kunskaperna. Genom att ta till vara personalens och brukarnas kunskaper och erfarenheter kan välfärdstjänsterna utformas mer rationellt och anpassas till de behov som finns inom varje verksamhet. I arbetet med ungdomar vill vi att personalens erfarenheter och om behov av stöd ska utgöra grunden för den fortsatta utvecklingen.

De som är sjuka eller har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ges effektiv, sammanhållen och långsiktig hjälp. Kommunen måste ge tillräckliga anslag för att lagens intentioner för dessa människor ska uppnås. Vänsterpartiet anser även att det förebyggande arbetet inom socialtjänsten är mycket viktigt och måste ges mer utrymme och resurser för att minska vårdbehov i ett senare skede. Socialtjänsten måste också ges nödvändiga resurser för att aktivt delta i samhällsplaneringen.

Vänsterpartiet Värmdö arbetar för

 • att all verksamhet i Värmdö som betalas med skatter ska bedrivas utan vinstintresse
 • att offentlig upphandling ska innehålla krav på kollektivavtal och miljöhänsyn
 • att minska byråkratin som hanterar ersättningssystem och tillsyn av vinstsyftande verksamheter
 • varje medborgares inflytande över den välfärd de möter
 • ansvarsfull hushållning med skattemedlen för att fördela resurserna dit de gör störst nytta
 • att öka resurserna till välfärden
 • att äldre ska ha rätt att bestämma över den hjälp de får
 • ett lyft för kommunalt anställda vad gäller arbetsvillkor,
 • arbetsmiljö och löner
 • att säkra insynen
 • stopp för privatiseringar
 • utveckling av anhörig- och brukarråd
 • ökad insyn i och kontroll av privatiserade välfärdstjänster

 

Feminism för jämställdhet

Vänsterpartiets feministiska politik vill skapa ett samhälle där kön saknar betydelse för hur vi bemöts och vilka möjligheter vi har i livet. Alla människor blir vinnare med vår politik.

Vår politik innebär att alla människor oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning bemöts och behandlas utifrån allas lika värde. Alla ska kunna leva sina liv utan att behöva uppleva sig som avvikande med allt vad det innebär.

Vi arbetar för att jämställdhet ska genomsyra alla områden i den kommunala verksamheten, genom resursfördelning och ökad kunskap om jämställdhet. Alla förslag och politiska beslut ska grundas på ett könsmaktsperspektiv.

Gamla könsroller råder oftast. Här har skola och förskola en viktig roll i att bryta det traditionella tänkandet. Utbildning av lärare och förskolepersonal i genuspedagogik och kunskap i HBTQ-frågor, så att de kan upptäcka sina egna tankefällor kring kön, och för att skapa en icke diskriminerande läro- och uppväxtmiljö för våra barn är viktigt.

Kvinnor har ofta begränsade eller otrygga anställningsförhållanden som deltid, delade turer, timvikariat eller visstidsanställning. Kommunen måste höja de låga lönerna för de som arbetar i barn-, äldre- och handikappomsorgen.

Nedskärningar inom förskolor och äldreomsorg gör att ansvaret för barn, äldre och sjuka framförallt läggs på kvinnor och därmed förstärker könsorättvisorna. Satsning på gemensam välfärd är därför en förutsättning för ökad jämställdhet.

Könsbaserat våld

I Vänsterpartiet Värmdös välfärdsbegrepp skall alla kunna känna sig trygga. Detta gäller särskilt utsatta kvinnor och barn. Kommunen måste ha ett program för hur man förebygger och tar hand om misshandlade kvinnor genom att bland annat inrätta en kommunal kvinnojour.

Mäns våld mot kvinnor är kopplat till den ojämlika maktfördelningen mellan könen i samhället. Denna skeva maktfördelning underlättar för enskilda män att bruka våld mot kvinnor. Våld i nära relationer är kopplat till makt och förekommer därmed även i samkönade parrelationer.

Vänsterpartiet Värmdö arbetar för

 • höjda löner i de kvinnodominerade yrkena
 • trygga anställningsförhållanden
 • heltid som norm och deltid som möjlighet
 • att alla chefstillsättningar ska vara könsneutrala
 • att genusperspektivet genomsyrar pedagogiken i förskola och skola
 • alla former av diskriminering motverkas
 • jämställdhetsutbildning för alla kommunalt anställda
 • könsuppdelad statistik för att kunna visa fördelningen av resurser
 • kommunens jämställdhetsplan som ett aktivt verktyg
 • att barnen i förskolan och skolan ska möta både kvinnor och män som personal
 • stöd till idrott fördelas rättvist mellan könen, ”både stall och hockey”
 • att kommunen inrättar en kvinnojour
 • att våldsutsatta kvinnor och barn ges förtur till bostad
 • att feministiskt självförsvar i gymnasieskolan
 • att kommunens anställda utbildas för att ge utsatta bästa möjliga stöd
 • att behovet av trygga miljöer säkras vid den fysiska planeringen av Värmdö

 

Hållbar utveckling

Våra livsmönster och vår konsumtion måste anpassas till vad miljön långsiktigt kan bära. Med vinsten som främsta drivkraft i samhället och utan rättvis fördelning av ekonomi och makt kommer inte detta uppnås. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är centralt för Vänsterpartiet och barnperspektivet måste beaktas vid all samhällsplanering.

Omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi och energieffektivisering måste accelerera för att motverka växthuseffekten. Kommunens fastigheter ska ha god energistandard. Stora investeringar behövs då i Värmdö Bostäders bestånd. Kommunen ska även stimulera och hjälpa våra invånare och verksamheter till energisnåla lösningar.

Trafik

Kollektivtrafiken måste bli valet för många fler än idag. Högre turtäthet, garanterad sittplats, bättre bytespunkter, fler smart placerade infartsparkeringar och låg enhetstaxa på väg mot nolltaxa ska göra kollektivtrafiken bekvämare, enklare och snabbare. Tunnelbanan ska på sikt byggas ut till Värmdö. Alla fordon som ägs eller används av kommunen ska drivas av förnybara bränslen. Det ska finnas minst en tankstation för biogas i kommunen.

Bilberoendet kan minskas genom att nybyggnad sker i bra kollektivtrafiklägen.

Sammanhängande gång och cykelbanor av god standard måste förena kommundelarna. Väderskyddade cykelparkeringar i närheten av busshållplatser gör dessa mer tillgängliga för de som inte bor nära kollektivtrafiken.

Avfall och VA

Återvinningsstationerna måste bli fler och utformas och skötas så att de inte skämmer. Det är viktigt att bemannade återvinningscentraler har god tillgänglighet i alla kommundelar. Insamlingen av biologiskt avfall behöver marknadsföras starkare.

Enskilda vatten- och avloppslösningar, endast med kapacitet att försörja fritidsbebyggelse, tas nu i anspråk av permanentboende. Det är inte hållbart. Det leder till ökad saltvatteninträngning och övergödning av grund- och ytvatten. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet måste accelerera. Där detta är svårt kan kollektiva lokala lösningar användas.

Natur

De gröna kilarna är stora naturområden där djur kan röra sig fritt. De är viktiga för den biologiska mångfalden och de är också viktiga rekreationsområden. De måste skyddas. Exploatering av känsliga naturområden måste stoppas.

Strandskyddet är viktigt för strändernas unika djur- och växtliv och för allas rätt till vår unika skärgård. Det får endast inskränkas av sådana verksamheter som behövs för en levande skärgård.

Vänsterpartiet Värmdö arbetar för

 • effektiviserad energianvändning i kommunens fastigheter
 • kommunal energirådgivning, t.ex. till de som bygger om eller nytt
 • hårdare krav på SL för tätare bussnät, ökad turtäthet, bekväma bussar och sittplatsgaranti på motorvägen
 • bättre bytespunkter mellan bussarna, t.ex. vid Ingarökrysset
 • enhetstaxa och på sikt 0-taxa i kollektivtrafiken
 • fler infartsparkeringar i lägen som kortar bilresan till busshållplatsen
 • krav på miljöanpassade transporter vid upphandling av varor och tjänster
 • kommunal miljöbilpool
 • tankställe för biogas i kommunen
 • en årlig bilfri dag i Gustavsbergs centrum
 • tunnelbana till Värmdö
 • snabbare utbyggnad av upplysta gång- och cykelvägar
 • fler återvinningsstationer nära bostadsområden
 • bättre marknadsföring av insamlingen av biologiskt avfall
 • snabbare utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjningen
 • skydd för de gröna kilarna, bl.a. genom flera naturreservat, t.ex. Eriksbergsskogen
 • bevarande och utvecklande av strandskyddet
 • underhåll och utbyggnad av vandringsleder
 • vindkraftverk i mindre skyddsvärda lägen
 • stöd till inrättande av ett Ekocentrum
 • ökad andel närproducerat och ekologiskt i kommunens inköp av livsmedel
 • en saluhall för försäljning av lokalt odlade livsmedel

 

Förskolan – Skolan

Alla barn och unga som bor i Värmdö kommun ska ha en bra skolgång och utbildning. Det är vår övertygelse att vi behöver kunskap om oss själva, om andra och vår omvärld. Ju mer vi förstår, desto större är möjligheterna att påverka vårt egna liv och samhällets utveckling.

Förskolan och skolan är en arbetsplats där de som arbetar ska uppskattas för det viktiga arbete de utför. Den kommunala förskolan och skolan skall ha så hög kvalitet och mångfald att det inte behövs kommersiella alternativ. Vänsterpartiet vill se en skolpolitik som bygger på samverkan i stället för dagens konkurrensmentalitet.

Förskolan

Vi vill att Värmdös förskolor ska ha fler utbildade förskollärare med höjda löner.

Barnskötare ska erbjudas vidareutbildning och det ska vara attraktivt att arbeta inom förskolan i Värmdö. Hög lärartäthet och mindre barngrupper är ett måste för att ge våra barn bästa möjliga förskola och en bra arbetsmiljö för våra pedagoger. Barn i behov av extra stöd skall få det i ett tidigt stadium.

I stället för stora förskolor och skolor i centrala lägen förordar Vänsterpartiet mindre förskolor och låg- och mellanstadieskolor i eller i närheten av bostadsområdena.

Skolan

Varje elev har rätt till kunskap, utbildning av god kvalitet i en trygg skola. God pedagogik med kompetenta, välutbildade lärare ger god kvalitet och därmed goda elevprestationer. Vi vill ge skolan mer resurser för att öka lärartätheten, minska antalet elever i klasserna och höja lärarnas löner och därmed deras status. Då blir det lättare för alla elever att nå målen.

Föräldrarna är viktiga för att eleven ska nå målen. Därför måste samverkan mellan hem och skola förstärkas.

I Värmdö lämnar många elever grundskolan utan att ha fått en anständig chans att skaffa sig grundläggande kunskaper. Elever med behov av extra resurser skall få det på ett tidigt stadium. Värmdö kommuns skolor ska erbjuda sommarskola för att ingen elev ska lämna skolan utan grundläggande kunskaper.

Undervisningen måste hinnas med under skoltid. Om eleverna inte hinner lära sig då, kan det bero på att lärarna inte hinner se alla elevers behov när elevgrupperna är för stora.

Vänsterpartiet förespråkar utförliga och allsidiga skriftliga kommentarer istället för betyg. Eleven ska ha en utvecklingsplan från förskolan och genom hela skolgången och den skall ligga till grund för utvecklingssamtalen med eleven och föräldrarna. Utvecklingssamtal skall hållas minst en gång per termin.

I ett mångkulturellt samhälle måste skolan främja förståelsen för olikheter.

Elevhälsovården får inte drabbas av nedskärningar. Eleven skall vid behov ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog.

Problem som mobbning, missbruk och skolk ska förebyggas genom att de tas upp i undervisningen och genom att varje händelse noggrant följs upp.

I en skärgårdskommun är det extra viktigt med simundervisning i skolplanen.

Skolbarnsomsorgen

Skolbarnsomsorgen och fritidsklubbarna ska förstärkas med mer personal. Den ska komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och utveckling.

Skolmaten

Skolmaten är oerhört viktig för att kroppen ska kunna fungera, varför den ska vara näringsriktig och varierad. Av hälso- och miljöskäl vill vi se en utveckling av skolmaten med användandet av ekologisk och närproducerade råvaror, alltid ha minst en köttfri dag i veckan samt minska onödiga tillsatser. Frukost bör också serveras i skolan.

Gymnasium och vuxenstudier

Värmdö kommuns gymnasium ligger idag vid Gullmarsplan men bör ligga i kommunen för närhetsprincipens skull, men också för att kunna använda vår unika miljö till olika gymnasieprogram, t.ex. båtbyggeri, miljö, marinbiologi, turism etc. Om gymnasieskolan ligger i kommunen uppstår också stora miljövinster, då eleverna inte behöver åka många onödiga mil varje dag.

Idag är det nödvändigt att ha gymnasieutbildning för att få en bra start i yrkeslivet. De flesta av Värmdös elever söker till gymnasiet, men avhoppen är många och få söker vidare till högskolan. Därför föreslår vi att alla elever får gå det program de önskar. Detta ökar motivationen att studera. Vänsterpartiet vill att gymnasieskolan skall erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.

Vänsterpartiets mål är att alla Värmdöelever fullföljer sin gymnasieutbildning.

I ledningen för gymnasieskolan bör det finnas minst en tredjedel elevrepresentanter med beslutsrätt.

Genom medbestämmande och ansvar har eleven möjlighet till att påverka sin studiegång och sitt arbetssätt.

Vänsterpartiet Värmdö arbetar för

 • lärarnas ökade status både lönemässigt och utbildningsmässigt
 • ökad lärartäthet och minskat antal barn i barngrupper och skolklasser
 • att inget barn ska lämna Värmdös grundskolor utan grundläggande kunskaper
 • utvecklingsplan istället för betyg
 • att varje barn ska ha en trygg skolgång utan mobbing
 • att skolan ska främja förståelsen för olikhet
 • inflytande för elever, föräldrar och lärare över all skolverksamhet
 • extra stöd till elever med behov, redan från förskolan
 • höjd kvalitet i skolbarnsomsorgen
 • att bryta stereotypa könsrollsmönster
 • näringsriktig skolmat, mer närodlat och minst en köttfri dag i veckan
 • att vår unika miljö ska användas i skolvardagen – skärgårdsnatur, porslinsfabrik, båtliv m.m.
 • att Värmdö gymnasium flyttas från Gullmarsplan till Värmdö

 

Bostäder

Under den senaste tioårsperioden har Värmdö vuxit med 7 000 personer. Det ger ett stort tryck på bostadsmarknaden. Nästan 6 000 sökande stod i kommunens hyreskö när den avskaffades för några månader sedan när den flyttades över till Stockholms bostadsförmedling. Den hade då vuxit med flera hundra om året de senaste åren.

Det är viktigt att de flesta nya bostäder byggs i bra kollektivtrafiklägen, men att vi också öjliggör en levande skärgård.

Ett bra alternativ till bostadsrätt är kooperativ hyresrätt. Bostäderna hyrs ut till medlemmarna mot en relativt låg insats. Föreningen drivs utan enskilt vinstintresse. Syftet är att förhindra bostadsspekulation och att erbjuda bra boende till rimlig kostnad.

Vi vill att alla bostadsområden ska vara lämpliga för alla åldrar och familjestorlekar för att hindra segregationen mellan olika grupper i samhället. Men många bostäder har dålig tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta. Tillgängligheten ska vara hög. Rena äldreboenden behövs främst för de som helt saknar möjlighet att ta hand om sig själva.

Mer än 2000 nya bostäder i flerbostadshus planeras i Gustavsberg. Vänsterpartiet vill att minst hälften av dessa ska bli hyresbostäder. De ska vara klimatsmarta och ha god försörjning av kollektivtrafik. Detta i kombination med låg parkeringsnorm kan hindra att bilarna dominerar.

I Gustavsberg äger kommunen mark lämplig för förtätning. Byggande på mark som kommunen äger gör det lättare att hålla bostadskostnaderna på en rimlig nivå.

Vänsterpartiet kräver att kommunen upprättar en bostadsförsörjningsplan, något som lagen kräver men som kommunen idag saknar.

Bostaden är viktig i våra liv och är en stor del av våra utgifter. Vårt kommunala bostadsföretag, Värmdö Bostäder, kan vara ett viktigt verktyg för produktion av klimatsmarta och billiga hyresbostäder för alla generationer och familjestorlekar. Värmdö Bostäder är inte till salu!

Vänsterpartiet Värmdö arbetar för

 • att det årligen byggs minst 500 hyreslägenheter i kommunen
 • att bostäder främst byggs i centrala Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås centrum
 • att det byggs hyresbostäder på kommunens större öar
 • att Värmdö Bostäder ska ges möjlighet att vara en attraktiv värd med energismarta bostäder, rimliga hyror och ett utvecklat boinflytande
 • att Värmdö Bostäders fastigheter görs fysiskt tillgängliga för funktionsnedsatta
 • att serviceboendet för äldre utvecklas
 • att behoven hos EU-migranter och andra socialt utsatta tillgodosesatt kommunen upplåter bostäder till minst så många ensamkommande flyktingbarn som rekommenderas av länsstyrelsen

 

Jobben

Vänsterpartiet vill föra en offensiv ekonomisk politik där full sysselsättning är viktigare än inflationsbekämpning. En politik där arbete för alla är målet. Men också där arbetstiden på sikt minskas till sex timmar per dag, vilket också kommer bidra till fler arbetstillfällen.

Genom att höja kvalitén och personaltätheten i välfärdssektorn skapas många nya meningsfulla jobb inom förskola/skola och inom hemtjänst och äldreomsorg

Underhåll och upprustning av kommunala fastigheter, vägar parker och lekplatser och energieffektivisering är exempel på jobb som behöver utföras. Många framtidsjobb kommer att finnas inom klimat-, miljö- och energiområdet.

All personal skall erbjudas heltidssysselsättning och fasta jobb istället för otrygga anställningsformer. Rätt till heltid är viktigt framförallt ur jämställdhetssynpunkt.

Makt och inflytande över den egna arbetssituationen och god arbetsmiljö motverkar sjukfrånvaro och utslagning. Rehabilitering skall garanteras alla som behöver det. Värmdö kommun skall vara föredöme som arbetsgivare.

Personalens trygghet ökar också genom att alla företag som utför arbetsuppgifter för Värmdö kommun skall ha kollektivavtal och att personalen garanteras meddelarfrihet.

Vänsterpartiet ser allvarligt på ungdomsarbetslösheten. Genom kommunala lärlingsplatser och sommarjobb ges ungdomarna möjligheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Tillräckliga resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser skall ge långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa möjlighet att komma tillbaks till arbetslivet.

Kommunen ska ta vara på den resurs som funktionsnedsatta utgör genom att tillskapa anpassade arbeten

Centrum för arbete och studier – CAS -skall inte bara vara ett konjunkturinstument. Det skall vara en rättighet för alla att kunna utbilda sig hela livet eller att ta igen ämnen, som man av olika anledningar har missat.

Vänsterpartiet arbetar för

 • jämlika, jämställda och goda arbetsvillkor för all personal
 • ökad insyn i och kontroll av privatiserade verksamheter
 • kollektivavtal och full meddelarfrihet måste garanteras personal inom all skattefinansierad verksamhet
 • pilotprojekt för sextimmars arbetsdag för kommunens anställda

 

Kultur är odling

Kultur är en utvecklande och berikande kraft som alla måste ha tillgång till. Kultur är ett verktyg för individen att kunna tolka sin omgivning och uppnå självkännedom. Det ger oss verktyg att analysera och bedöma sociala företeelser som ibland kan vara svårbegripliga, att ta ställning och agera efter våra ideal. Kultur ger oss ett friare tankesätt, gör oss mer kritiska till givna normer och mer förstående, toleranta och förutsättningslösa mot vår omgivning. Därför är tillgången till kultur i grunden en demokratisk angelägenhet.

Samhället måste ge utrymme för människors egna initiativ och skaparlust. Vi behöver fler mötesplatser för alla där kulturskapande, samtal, debatter, föreningsliv mm kan utvecklas. Alla ska bjudas in oberoende av ålder, ursprung, bakgrund, ekonomiska förhållanden etc. Därför arbetar vi för ett centrum för konst, kultur och design i Gustavsberg. Här bör kulturarbetarna ges möjlighet påverka och att få ha verksamhet.

Gustavsbergsteatern och biblioteken kan också ges mer betydande roller som mötesplatser i ett framtida samhälle. Sådana mötesplatser ska även finnas i skärgården.

I centrala Gustavsberg vill vi ha en skulpturpark med typiska uttryck för Gustavsbergskonstnärers produktion och en äventyrslekplats som också kan fungera som mötesplats.

Kulturen i förskolan och skolan ska ge barn och ungdomar delaktighet i skapandet och ge alternativ till den kommersiella kulturen med dess stereotypa könsroller och ideal. Det ger utvecklande utmaningar och tankeställare. Vänsterpartiet vill satsa på kulturskola utan kulturskolecheck.

Kommunala fritidsgårdar ska ge mening åt fritiden på barnens och ungdomarnas egna villkor. Flickors fritids- och idrottsverksamheter ska ges samma villkor och resurser som pojkarnas. Vänsterpartiet stödjer därför ridverksamhetens möjlighet att leva kvar i Gustavsberg.

Vänsterpartiet Värmdö arbetar för

 • att det skapas mötesplatser där människor kan förmedla och utbyta kulturella erfarenheter
 • att försäkra allmänheten ett brett utbud av litteratur i bok och digital form
 • att uppmuntra och stödja skapande och kulturellt arbete i skola, förskola, föreningsliv mm utan att ställa resultatkrav. Processen är viktigare än produkten.
 • gratis kulturskola för alla barn och ungdomar
 • att kultur ska lyftas upp som en självklar ingrediens i all form av utbildning och kompetensutveckling
 • att kulturella behov ska ha grundläggande rättighetsstatus
 • gratis wifi i Gustavsbergs centrum
 • en graffitivägg i Gustavsbergs centrum
 • särskilt satsning på läsning för barn på biblioteken
 • fler anslagstavlor
 • familjer som är nya i Sverige ska erbjudas fadderfamiljer

 

På äldre dagar

Vår livskvalitet är starkt kopplad till boende och boendemiljö. Att bo på sätt som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, socialt liv och meningsfulla aktiviteter är mycket viktigt.

De flesta äldre bor i eget boende. Men när kraften och orken tryter måste det finnas möjlighet att flytta till trygghets- eller seniorboende med matsal, gemensamhetslokaler och service. Men många av dessa bostäder har höga insatser eller dyra hyror. Dessutom saknas det platser – många med stora behov tvingas stå i årslånga köer för en plats.

Det måste byggas fler hyresrätter i centrala lägen. Äldre behöver ha tillgång till livsmedelsbutiker, apotek, vård och omsorg för att kunna fungera självständigt i vardagen. Marknaden tillgodoser inte behoven av bra boenden till rimliga hyresnivåer. Därför måste politiken ta ett större ansvar för de äldres boende.

I många gamla bostadshus saknas hiss, vilket gör det omöjligt för de äldre att bo kvar. Kommunen bör genom sitt allmännyttiga bostadsföretag – Värmdö Bostäder – planera så att det finns tillgång till funktionella bostäder för de äldre till rimliga hyror.

Äldre ska ha rätt till åldersintegrerat boende som komplement till vårdinriktade boenden. I större bostadsområden bör det finnas gemensamma utrymmen, med sällskapsrum och kök och mindre lägenheter för äldre. Där kan även finnas rum för övernattande besökande. Det skulle förebygga ensamhet, otrygghet och depression. Åldersintegrerat boende ger även gemenskap och förståelse över åldersgränserna.

Äldre som bor kvar i sin egen bostad behöver bra hemtjänst och fungerande närsjukvård. Vi vill ge mer tid för social samvaro med vårdtagaren. Vi bryter då äldre personers isolering.

Förenkla biståndsbedömningen. Äldre får själv avgöra vad de behöver hjälp med. Äldre ska ha stort inflytande över det bistånd de får, när och hur det utförs, som inköp, utevistelse, sociala och kulturella aktiviteter.

I hemtjänstens uppgifter ska finnas utrymme för utomhusvistelse och kulturell stimulans. Rörelsehinder, hörsel- eller synnedsättning och demenssjukdomar kan vara mycket isolerande. Att få komma utanför hemmet är att anse som friskvård och ska ingå i kommunens äldreomsorg.

Hemtjänstpersonalen är nyckelpersoner, som måste ges möjlighet att vara lyhörda för den äldres önskemål och kunna avsätta tid att umgås med vårdtagarna i lugn och ro. Det är viktigt att var och en blir sedd som en person och inte som ett vårdobjekt.

Guldkanten och Fixartjänsten är verksamheter som ger ökad kvalitet på äldre dar. Vi slår vakt om sådant.

Primärvård, specialistvård, hemsjukvård och äldreomsorg måste samordna sina resurser så att de äldre inte behöver fler vårdkontakter än nödvändigt. Det är viktigt att kommunens äldreboenden har tillgång till geriatriker och demenssjuksköterskor.

Undernäring är vanligt bland äldre därför behövs stöd av dietister.

För Vänsterpartiet är den skattefinansierade äldreomsorgen inte till salu. Vinstintressen inom välfärden leder fel. Caremaskandalen förskräcker. När kommunal verksamhet säljs ut till privata intressenter fråntar sig kom­munen ansvaret och vinsten går inte tillbaka i verksamheten utan hamnar hos den privata utföraren, ibland riskkapitalbolag i skatteparadis. Vi vill ha omtanke istället för girighet.

Vänsterpartiet arbetar för att

 • all verksamhet i Värmdö som betalas med skatter ska bedrivas utan vinstintresse
 • alla som vill ska få bo kvar i sitt eget hem
 • ytterligare ett vårdboende planeras i Gustavsberg
 • ett vårdboende byggs på Ingarö
 • generösare biståndsbedömning för vårdboende och hemtjänst
 • trygghetsboenden i varje större bostadsområde
 • personaltäthet och hög kompetens prioriteras inom hemtjänst och äldreboende
 • hemtjänsten är väl utbyggd
 • alla äldre får möjlighet till utevistelse och social och kulturell stimulans
 • anhörig- och brukarråd utvecklas
 • personal i äldreomsorgen ska kunna göra anonyma anmälningar om kränkningar och vanvård
 • stöd och avlastning för anhörigvårdare
 • vård- och omsorgsboende för de äldre som så önskar istället för tvångsvård i hemmet
 • god, näringsriktig och lokalt tillagad mat med ekologiska och närproducerade råvaror
 • så få personer som möjligt som möter brukaren i hemtjänsten

 

Tack!

Du har nu läst Vänsterpartiet Värmdös kommunala handlingsprogram, som beskriver hur vi vill skapa ett Värmdö som håller ihop.

Vi vill skapa förutsättningar för ett rättvist och solidariskt samhälle. Ett samhälle för alla, oavsett om du är man eller kvinna, om du arbetar, studerar, är sjukskriven, eller arbetslös, om du är gammal eller ung, om du är född i Värmdö eller på andra sidan jordklotet och oavsett vilken hudfärg du har eller vad du tror eller inte tror på. Diskriminering och rasism hör inte hemma i ett rättvist samhälle och vi i Vänsterpartiet är ett tydligt feministiskt och antirasistiskt parti.

Vill du vara delaktig i arbetet för ett mer jämlikt samhälle så är du välkommen till oss. Du kan stödja oss genom att bli medlem och om du vill engagera dig i aktiviteter så välkomnar vi dig med öppna armar.

Tack för att du tog dig tid att läsa om vår politik. Låt oss nu ta steg i riktning mot ett Värmdö där alla har bostad, ett Värmdö som är klimatsmart, och ett Värmdö med världens bästa välfärd!

 

Kontakta gärna oss för synpunkter eller ytterligare information.

Vänsterpartiet Värmdö

Box 156

134 23 GUSTAVSBERG

[email protected]

varmdo.vansterpartiet.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk