Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Vad händer på Thun Ollevägen?

Kvittning av boende mot arbete på Thun Ollevägen? I veckans nummer av lokaltidningen NVP finns uppgifter om att ett gotländskt byggföretag gratis förfogat över ett antal lägenheter i Värmdö Bostäders bestånd på Thun-Ollevägen i Gustavsberg. Exakt var som förevarit utreds nu av Värmdö kommuns revisionsbyrå KPMG. Jag förutsätter att kommunfullmäktige kommer att informeras om relationerna mellan VB och det aktuella byggföretaget. Det finns en hel del som måste klargöras. Hur många lägenheter rör det sig om? Under hur lång tid har byggnadsföretaget disponerat lägenheterna? Vilket arbete har utförts i utbyte mot boendet? Under några års tid har Värmdö Bostäder och...

Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker

 Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker Lagnövägen är en mycket olycksdrabbad väg. Koviks återvinningsstation och stenkrossen alstrar tung trafik. Vägen är smal och kurvig vilket gör den farlig samtidigt går och cyklar många på vägen. Hastigheten är ofta uppdriven av bilister som har bråttom för att hinna fram till Tynningöfärjans avgång. När färjan angör Norra Lagnö blir trafikbelastningen på Lagnövägen (och Skeviksvägen) extra stor. I området Skeviksstrand, Koviksudde och Koviks hagar bor många skolelever som åker buss till och från skolor i Gustavsberg och Norra Lagnö. Skeviksstrands busshållplats och vägsträckan mellan Jupiter- och Dianavägarna har undermålig trafiksäkerhet.  Vägen saknar såväl gång- och...

Vänsterpartiet säger ja till bussterminalen för kollektivtrafikanternas skull

  Pressmeddelande från Vänsterpartiet Vänsterpartiet säger ja till förslaget om ny bussterminal vid Slussen. Kollektivtrafikanterna måste ges en knutpunkt där det går smidigt att byta mellan båt, Saltsjöbana, buss och tunnelbana. – Kajerna ska inte vara barriärer med bilar och bussar, de ska vara till för fotgängare, cyklar och kollektiv båttrafik. Därför anser vi att bussarna ska finnas i Katarinaberget istället, med en god trafikplanering där resenärer separeras från bussar, liknande lösningen i Cityterminalen. Vi säger nej till detaljplanen om Slussen men för kollektivtrafikanternas skull säger vi ja till bussterminalen, säger Maria Hannäs (V), ledamot Stadsbyggnadsnämnden. – Vänsterpartiet säger nej...

Avgifter över Skurubron?

I ett stort reportage i Mitt i Värmdö (vecka 13) sägs att alla partier säger nej till avgifter på Skurubron. Det stämmer men motiveringarna till nejet är helt skilda.  Vänsterpartiet Värmdö säger nej till en ny och större avgiftsfinansierad Skurubro. Till skillnad från Centerpartiet gör vi det av miljöskäl. Vi vill inte öka på privatbilismen och utsläppen av växthusgaser genom att bygga nya stora motortrafikanläggningar. Vänsterpartiet vill lägga resurserna på bättre kollektivtrafik. Vänsterpartiet var med och genomförde försöket med trängselavgifter och påföljande folkomröstning i Stockholm, trots hårt motstånd från framförallt moderaterna. Syftet med trängselavgifterna var och är att begränsa och...

Färre barn i förskolans barngrupper

Frågor till Marie Bladholm (M) angående mindre barngrupper i förskolan I en insändare i veckans NVP skriver du att också du vill ha färre barn i förskolans barngrupper. Du skriver utifrån dina egna erfarenheter som fyrbarnsmamma. Utifrån mina erfarenheter som barnskötare under trettio års tid håller jag med dig. Barngrupperna har blivit allt större samtidigt som personalen blivit färre. De flesta föräldrar anser att barngrupperna är för stora och borde vara mindre. Att du som ordförande i den nämnd som har det avgörande beslutet över förskolans och skolans finansiering och verksamhet också tycker att barngrupperna är för stora och vill...

Sälj inte ut VärmdöBostäder

Fråga angående Eventuell försäljning av VärmdöBostäder AB På Värmdö kommuns uppdrag har en fristående konsult utrett alternativa möjligheter till att öka kommunens soliditet. Av 5 redovisade alternativ rekommenderar konsulten att kommunen säljer VärmdöBostäder. Genom att hyrorna vid en försäljning förväntas höjas slår förslaget ensidigt mot Värmdö Bostäders hyresgäster. Konsultens fyra övriga förslag skulle på olika sätt fördelas mellan alla kommuninvånare. Genom att avyttra VärmdöBostäder minskar kommunens möjligheter till det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret och kommunens bostadssociala ansvar. Naturligtvis avvisar jag och Vänsterpartiet en försäljning av VärmdöBostäder AB och att hyresgästerna ensidigt skall ansvara för kommunens skuldsättning. Vi menar att bördorna måste delas...

Bussterminal i Katarinaberget?

Fråga angående ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget I samband med ombyggnaden av Slussen skall Nacka-Värmdö bussarna flyttas från den nuvarande terminalen. En ny planeras till Katarinaberget. I yttrandet över den utställda detaljplanen för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen är Värmdö kommun mycket positiv till planerna på en ny attraktiv och funktionell bussterminal. I Värmdö kommuns remissvar framhålls bl. a vikten av god genomströmning för att möjliggöra snabba byten mellan trafikslagen. Likaså anser kommunen att det är viktigt att nivåskillnader mellan buss och tunnelbana blir så små som möjligt. Vidare är det viktigt att gångavstånden...