Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Nu är vi tillbaka!

Av tekniska skäl har vår hemsida inte fungerat på ett tag. Vi beklagar verkligen detta. Vi har dock inte legat på latsidan under tiden. Därför publicerar vi nu en del av vad vi har skrivit och gjort sedan senast. Det är t.ex.  motioner och tidningsartiklar.

Motion angående kvinnliga gatunamn

Hälften av alla Värmdöbor är kvinnor. Det är emellertid inget som avspeglas i våra väg- och gatunamn. Totalt finns ca 1360 gator och vägar i kommunen av dessa har 47 mansnamn och endast 15 kvinnonamn. Det är en stor brist som behöver åtgärdas. Gustavsbergs centrala delar står nu inför en stor utbyggnad vilket gör att det finns möjligheter att öka andelen gator med namn efter kända värmdökvinnor. Fabriksstaden är det område som ligger längst fram i utbyggnadsprocessen vilket gör att ett antal gator skall namnges. Det är nu dags att ge några av dessa nya vägar och gator kvinnonamn. I...

Vänsterpartiet vill satsa på bostäder i Värmdö

Vänsterpartiet i Värmdö konstaterar att den moderatledda majoriteten i kommunen inte tar ansvar för det lokala behovet av bostäder. Att en rännil av nya bostäder ändå uppstår sker nästan helt utan initiativ från kommunen. Trots att kommunen har det övergripande bostadsförsörjningsansvaret och trots att hyresbostadskön ligger över 5 400 och tillväxer med flera hundra sökande per år. Vi har därför tagit fram förslag på nya bostäder för den kommande tioårsperioden. Förslaget vill lindra bostadsnöden och främst genom produktion av hyresrätter. Våra förslag utnyttjar att kommunen har lediga lokaler för barnomsorg och skola och att vi har kapacitet att ansluta fler hushåll...

Ungdomsbostäder – ett tankefel!

Bostadsbristen har ingen åldersstämpel. Den är allvarlig för både unga och andra. För det byggs för lite bostäder, särskilt hyresrätter. Inte för att det byggs för lite ungdomsbostäder. I Vänsterpartiet menar vi att ålderssegregationen inte får bli djupare. Kontaktytorna mellan generationerna behöver tvärtom öka. I Värmdös hyresbostadskö står nu ca 5500 personer. Kön ökar med ett par hundra per år. I länet behövs 15 – 20 000 nya bostäder per år enligt Länsstyrelsen och Boverket. Vänsterpartiet vill bygga 18 000 bostäder per år i länet. I Värmdö har vi till 2022 förslag på nära 8 000 nya lägenheter varav 4 757 hyresrätter. Det...

Motion om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

Bostadsbristen i Stockholms län drabbar ungdomar, nyinflyttade, nyskilda och alla som inte har råd att köpa sin bostad. Särskilt hårt drabbar bostadsbristen personer som pga. hot om våld måste hitta en ny bostad. Problemet är vanligast bland våldsutsatta kvinnor och enligt Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) växer problemet. De efterfrågar nu garanterade bostäder ordnade av kommunerna. Förra året anmäldes 28 000 fall av kvinnomisshandel, det är fler än någonsin. Vissa kvinnor söker sig till kvinnojourer. Efter ett par månader i kvinnojourens boende blir det dock dags att hitta ett eget hem. Många av de som ska lämna kvinnojourerna för ett...

Profilera Gustavsberg genom vårt keramiska arv

Gustavsberg är världsberömt för porslinstillverkningen som under många år skett här i Gustavsberg. Fabrikens tillverkning av keramik och porslin har långa anor och många världsberömda keramiker och konsthantverkare har fostrats, utvecklats och verkat samt haft sin bas på Gustavsbergs porslinsfabrik.  Fabriksområdet omdanas nu med nya bostäder och verksamheter. En av tankarna har varit att bygga vidare på områdets tradition av porslin, konsthantverk och design. Området skall profileras genom att tillvarata vårt kulturarv. Detta är jättebra – kommunen och då främst Gustavsberg skall kännas igen genom dess ärorika historia.  För att göra konceptet mer trovärdigt bör kommunen på olika sätt understödja...

(V) om Brunns skola

(V)-reservation med anledning av att Värmdö kommunfullmäktige den 16 december avslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag/yrkande om att avskriva 1 miljon av Brunns skolas gamla underskott. Läs mer.    (V)-reservation med anledning av att Värmdö kommunfullmäktige avslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag att avskriva 1 miljon av Brunns skolas gamla underskott Det är helt orimligt att Brunns skolas historiska budgetunderskott skall ligga kvar år efter år. Vi delar skolans föräldraråds uppfattning. Det är oacceptabelt att dagens elever i Brunns skola ska drabbas av sparkrav genom att betala tillbaks gamla underskott. Sparkraven har redan medfört lägre lärartäthet med större klasser och försämrad kvalitet i skolan jämfört med andra skolor i Värmdö. Tillåts den...

(S) – (V) uttalande i socialnämnden

Vi är nöjda med att nämnden till sist kunde fatta ett enhälligt beslut för budget 2010. Mer märkligt blir det då att också majoriteten kan ställa sig bakom ett förslag som, utgåenden från den budget de ställt sig bakom i kommunfullmäktige, är underbalanserad med 10-12 miljoner. Det blir mycket frustrerande för oss och personalen då ett budgetbeslut tas av majoriteten utan att man kan förklara hur det ska finansieras. Läs mer.    Protokollsanteckning till punkten "Budget" Vi är nöjda med att nämnden till sist kunde fatta ett enhälligt beslut för budget 2010. För oss i oppositionen känns det naturligt och...

Munkmora i fokus

I en gemensam motion sätter de rödgröna partierna Munkmora i fokus. I motion föreslås en rad åtgärder som ökar trivseln och tryggheten i Munkmoraområdet. Bl a föreslås att Värmdö Bostäder i samarbete med de boende ges i uppdrag att utarbeta ett upprustningsprogram för lägenheterna och utemiljön i Munkmora. Läs hela förslaget. Motion till Värmdö kommunfullmäktige Munkmora i fokus! Munkmora är bostadsområdet norr om centrumparkeringen i Gustavsberg. Området består av drygt 700 lägenheter varav 239 är bostadsrätter, resterande ca 460 är hyresrättslägenheter. Samtliga bostäder är byggda under 70-talets första halva och ingick i miljonprogrammets produktion. Bostadsrätterna har under de senaste åren...