Nyheter

Framtiden för Värmdö Bostäder

Det har framgått i lokalmedia att det nu finns en överenskommelse mellan den borgerliga alliansen och Socialdemokraterna i Värmdö om försäljning av 49 % av aktierna i Värmdö Bostäder (VB).
Frågan om försäljning har varit på tapeten ett tag.

Diskussionen har varit, främst på den borgerliga sidan, att kommunens skulder är för höga. Att det minskar kommunens handlingsutrymme.

Vänsterpartiet har då hävdat att det inte får bli så att de som bor i vårt allmännyttiga bostadsföretag ska betala kommunens skulder genom de högre hyror som vanligen bli resultatet vid försäljning till privata intressen. De som bor i allmännyttan är inte de ekonomiskt starkaste. När liknande försäljningar har skett i andra kommuner har det varit omvänd Robin Hood politik. Ta från de som inte har och ge till de som har, genom att skaffa utrymme att sänka kommunalskatten.

Hur ser vi då på den konstruktion som S och alliansen har avtalat om?
Tyvärr har vi inte fått se själva överenskommelsen. Vi har bara fått återberättat dess innehåll. Vi har pratat med företrädare för S och med Kommundirektören Stellan Folkesson. Han är ju själv inte direkt med i uppgörelsen. Den är ju politisk. Men vi har velat hans syn på uppgörelsen då han rimligen haft en viktig roll i dess tillkomst. Vi har även pratat med hyresgästföreningen.

Vad går uppgörelsen ut på?
Den BILD vi fått är följande
Överenskommelsen har ett antal förbehåll och villkor.

• Köpesumman får inte bli mindre än en miljard kronor. Försäljningen ska föregås av en värdering av två internationella fastighetsvärderingsföretag.

• Köparen ska vara ägd av pensionsfonder eller annat allmänt ägt kapital, dvs. inget vanligt kapitalistiskt företag.

• Av försäljningssumman ska kommunen använda en tredjedel till att minska skulderna

• Kommunen ska tillföra två tredjedelar av försäljningssumman till Värmdö bostäder. Detta tillsammans med ett proportionellt och därmed nästan (49/51) lika stort bidrag från köparen ska användas för att bygga c:a 500 nya lägenheter under en femårsperiod och till att upprusta de bostadsområden som redan finns.

• Köparen ska förbinda sig att själv producera 500 nya lägenheter inom femårsperioden.

• Köparen ska sköta förvaltningen av VB

• Den styrelse som ska leda det nya Värmdö Bostäder ska ha sex ledamöter. Tre från kommunen och tre från köparen. Kommunen tillsätter ordförande som får utslagsröst. Men samtidigt ska det stå i bolagsordningen att beslut i styrelsen fattas i koncensus. Det betyder att alla ska vara överens. Därmed kan båda parter blockera beslut.

• Kommunen ska kunna köpa tillbaka aktierna till ett i förväg uppgjort belopp efter ett visst antal år.

• Kommunfullmäktige ska besluta om köpare den 17 juni.
I uppgörelsen ingår även att Värmdö ska återta bostadsförmedlingen.
Kommunen har redan påbörjat planeringen för nyproduktionen genom att

• Kommunägd mark lämplig för bostadsbebyggelse inventeras. T.ex. Skyttevägen/Munkmora, Vattentornsberget, Domusparkeringen, Centrumparkeringen, Charlottendal, Skärgårdsvägen från Skogsbo till Mölnvik, Hemmesta, Hemmesta vägskäl, Stavsnäs och Björkås/Djurö.

• Kommunen tillsätter resurser till projektet. Bl.a. har planenheten förstärkts med ny planchef och exploateringschef.

Några förfrågningar har förekommit per telefon, Riksbyggen, HSB, Ikano, Stena och Hemsö. Men endast ett företag, Rikshem, har hittills visat sitt intresse skriftligen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Det begränsar sannolikt det kortsiktiga vinstintresset. Man är främst intresserade av och har bara rätt att satsa i långsiktiga objekt som ger god värdesäkerhet, men behöver inte någon hög aktieutdelning.

Rikshem är stora hyresbostadsägare och har gott rykte när det gäller förvaltning. Man vet också att de arbetar med boinflytande på ett sätt som VB väl aldrig har gjort.

Hyresgästföreningen tycker att uppgörelsen är bra under förutsättning att det blir Rikshem eller någon minst lika bra köpare och att de får överta förvaltningen, för som de säger: Den kan inte bli sämre än idag. VBs personal tycks ha gett upp.

Vad tycker Vänsterpartiet?
Vänsterpartiet har inte tagit ställning för eller mot uppgörelsen ännu. Många av villkoren ser bra ut. Vi kommer dock inte att acceptera lösningar som ger hyreshöjningar som motiveras av ökat vinstintresse. Vi accepterar bara höjningar som motsvarar förbättrad standard och service. Vi kommer därför att hårdbevaka vilken köpare som blir aktuell.

Det finns en oklarhet i den uppgörelsens finansiella konstruktion.
Kommer kapitaltillskottet att ske i form av en utökning av aktiekapitalet eller som lån till bolaget?
Vilka effekter får det i så fall på hyresnivåerna?
Det kommer vi också bevaka.

Vår inställning är att det behöver byggas mycket fler hyresrätter i Värmdö. Den här lösningen ger c:a 200 nya hyresrätter per år. Men kön är på 5-6000 sökande. Vi kräver byggnation av 500 per år. Samtidigt är ju den överenskomna lösningen ett fall framåt efter åtta år i stort sett utan nybyggnation av hyresrätter.

Nya hyresrätter blir vanligen väldigt dyra. De höga hyrorna gör det omöjligt för många hushåll att flytta in. Därför bevakar vi byggkostnaderna och markpriserna. Det finns många exempel på att det går att bygga billigare. Vi har ett förslag på inrättande av ett nytt byggföretag som ska samägas av kommuner i Stockholmsregionen gemensamt.
Det skulle kunna bygga till lägre kostnad och det skulle även pressa andra byggare att sänka priserna.

Dela den här sidan:

Kopiera länk