Miljö

Vänsterpartiets svar på remiss angående GC-plan (GC = gång och cykelvägar) för Värmdö

Vi vill till att börja med betona att vi är glada över att GC-plan nu tas fram. Vi är också överens med det allra mesta av det som förslaget innehåller. Vi har dock några synpunkter.

Utbyggnadstakten

Planen ska vara genomförd fram till 2030. Det är enligt vår mening en alldeles för lågt ställd ambition. Det är mycket angeläget att snabbt få ner bilåkandet. Attraktiva och säkra GC-lösningar är mycket viktiga som incitament för förändrat resebeteende. Kommunen expanderar relativt snabbt och det ställer skarpa krav på att trafiklösningarna ändå leder till minskade utsläpp och minskad vägträngsel. Ytterligare utbyggda trafikleder är inte ett hållbart alternativ, vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller ens fysiskt med tanke på den ofta begränsade tillgången på användbar mark.

Vänsterpartiet anser att takten i utbyggnaden av GC-vägar måste öka väsentligt. Planen bör vara genomförd till 2020-22. Vi inser att det leder till ökat tryck på planarbetet och önskvärd samrodning med VA-utbyggnaden leder till krav på ökad takt även i denna utbyggnad. Men det tycker vi ju också är högprioriterat.

Prioritetsordningen

Prioriteringen av etapper är i huvudsak bra. Vi saknar dock motivering för respektive etapps prioritetsordning. Vi vill prioritera upp följande etapper:

Mölnvik – Ålstäket.

Detta är vår kanske mest strategiska vägsträcka med mycket hög trafikintensitet. Gångbanor finns, men cyklarna tvingas ut i den intensiva trafiken större delen av sträckan. Den är komplicerad och dyr genom behovet att lösa in delar av bebodda fastigheter, att den inte kan samordnas med VA-utbyggnad som här redan är klar samt genom diskussionen om huruvida lösningen med reverserande körfält ska byggas bort. Trots detta vill vi prioritera upp denna etapp av säkerhetsskäl.

Ingarövägen Charlottendal – Ingaröbron

Många skolungdomar går och cyklar vägsträckan, den har hög trafikintensitet och hastigheten är 70 km/tim. Mycket trafikfarligt.

Brunn – Klacknäsvägen, delen vid Abborrsjön

Det är en sträcka genom ett villa-/småhusområde med bebodda fastigheter på båda sidorna. Vägen är smal och vägsträckan är enda sättet att nå busshållplatserna. På denna ses ofta barn, gående eller i barnvagn. Sträckan har hastighetsbegränsning 50 km/tim, men genom att vägen är så smal är trafiksäkerheten ändå mycket dålig.

Munkmora – Räknäs (Aspvik)

Sträckan har hastigheten 70 km/tim. Trafikintensiteten är inte väldigt hög, men vägen är ställvis krokig med ibland dålig sikt och rätt smal. Låg bussturtätheten gör cykeln till ett bra alternativ.

Cykelparkeringarna

Busshållplatser som bör ha cykelparkeringar har tagits fram utifrån vilka som har minst 50 påstigande per dag. Men är det bästa mått på var cykelparkering är mest angelägen. Många av dessa hållplatser ligger i tätortsområden. Men det är knappast de som bor nära sin busshållplats som cyklar.

Det är väl viktigt att även locka dem att cykla, som bor på längre avstånd till bussen och som idag tar bilden – hela vägen dit man ska eller till någon infartsparkering. Man bör därför söka områden med någorlunda befolkningsunderlag på lagom cykelavstånd från busshållplats. Busslinjer med gles trafik bör räknas bort, t.ex. till Malma och Skärmarö-Ramsdalen, och deras befolkning och långa transport-stäckor bör vägas in för eventuell cykelparkering vid närmaste mer trafikerade busslinjedragning.

Vi har identifierat några ungefärliga lägen som kan vara intressanta att bedöma med vårt kompletterande mått. Vi listar sådana som inte redan markerats i det föreliggande planförslaget.

Norra Värmdö – Hemmesta

Sandövägen

Karlsdal

Minst två lägen i Torsby

Saltarö – Älvsby

Saltarö strand

Saltarö udd

Två lägen i Evlinge

Lanternvägen

Bullandö –  Älvsby

Bullandö

Björksalavägen

Fagerdala

Djurö – Grisslinge

 C:a två lägen Överby – Hummelmora

C:a tre lägen Sollenkroka – Björkås

Barnvik

Didriksdal

Strömma

C:a två lägen

Skeppsdalsström

Eknäs – Återvall

Eknäs

Skälsmara

Eknäs-Lugnet

Filan

Björkvik – Återvall – Brunn – Värmdö marknad

Fåruddsvägen

Södra Evlinge

Tranarövägen

Ingarö kyrka

Beatelund

Björkvik – Mörtviksvägen – Brunn

Något läge i Björnö Idalen

Något läge Baldersnäs Grönskan

Johannesdal

Enkärret

Fagerholm

Norr om Gustavsberg

Skeviksstrand

Räknäs

Betsede

 

För Västerpartiet i Värmdö 2013-06-24

Bertil Krakenberger

Dela den här sidan:

Kopiera länk