Uncategorized

Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker

 Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker

Lagnövägen är en mycket olycksdrabbad väg. Koviks återvinningsstation och stenkrossen alstrar tung trafik. Vägen är smal och kurvig vilket gör den farlig samtidigt går och cyklar många på vägen. Hastigheten är ofta uppdriven av bilister som har bråttom för att hinna fram till Tynningöfärjans avgång. När färjan angör Norra Lagnö blir trafikbelastningen på Lagnövägen (och Skeviksvägen) extra stor.

I området Skeviksstrand, Koviksudde och Koviks hagar bor många skolelever som åker buss till och från skolor i Gustavsberg och Norra Lagnö. Skeviksstrands busshållplats och vägsträckan mellan Jupiter- och Dianavägarna har undermålig trafiksäkerhet.  Vägen saknar såväl gång- och cykelbana som övergångsställe. Samtidigt är hastigheten ofta hög.

Utfart från Dianavägen är riskabel eftersom sikten mot väster är minimal och bilarna ofta kommer i hög hastighet. Även utfarten från Jupitervägen är riskabel. Vid soluppgång är utfart från dessa båda vägar och Koviksuddsvägen farlig då solen bländar bilisterna.

Trafiksäkerheten kring Skeviksstrands busshållplats kan enkelt förbättras genom att hastigheten begränsas till 30 km. (Precis som i Norra Lagnö). Ett övergångsställe bör anläggas. På den sida vägen busshållplatsen saknar väntutrymme bör en sådan anläggas. Flyttas den södra busshållplatsen ca 50 meter österut skulle den befintliga väntkuren på vägens norra sida kunna användas av väntande resenärer i båda riktningarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att

  • Lagnövägen mellan Jupiter- och Dianavägarna hastighetsbegränsas till 30 km   
  • Skeviksstrands busshållplats görs trafiksäker
  • en gång- och cykelväg omedelbart anläggs mellan Jupitervägen och Dianavägen
  • ett övergångsställe omedelbart görs på lämplig plats (eventuellt behövs två)
  • en cykel- och gångbana byggs utefter hela Lagnövägen

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk