Uncategorized

Avgifter över Skurubron?

I ett stort reportage i Mitt i Värmdö (vecka 13) sägs att alla partier säger nej till avgifter på Skurubron. Det stämmer men motiveringarna till nejet är helt skilda.  Vänsterpartiet Värmdö säger nej till en ny och större avgiftsfinansierad Skurubro. Till skillnad från Centerpartiet gör vi det av miljöskäl. Vi vill inte öka på privatbilismen och utsläppen av växthusgaser genom att bygga nya stora motortrafikanläggningar. Vänsterpartiet vill lägga resurserna på bättre kollektivtrafik.

Vänsterpartiet var med och genomförde försöket med trängselavgifter och påföljande folkomröstning i Stockholm, trots hårt motstånd från framförallt moderaterna. Syftet med trängselavgifterna var och är att begränsa och i tid sprida ut privatbilismen samt minska miljöskadliga utsläpp.

De nu aktuella bilavgifterna över Skurubron för att bekosta en ny bro har omvänt syfte, nämligen att öka bilismen och därmed utsläppen av växthusgaser. I stället för att vi uppnår klimatmålen förvärrar nya stora biltrafikprojekt situationen.

Vänsterpartiet menar att innan en ny bro byggs måste alla andra möjligheter först prövas. Det handlar om trimningsåtgärder med nya och trafiksäkra påfartsramper och bättre framkomlighet för bussarna. Kollektivtrafiken måste bli det mest förmånliga alternativet. Sittplatsgaranti i bussarna, fler infartsparkeringar, bekväma bytespunkter och tätare avgångar är exempel på hur Värmdös kollektivtrafik på kort sikt kan göras attraktivare. På lång sikt måste Värmdö trafikförsörjas med spårtrafik. Att börja med vill vi snabbt ha tunnelbana till Nacka.

Samhällsplaneringen måste också understödja ett minskat bilberoende. Koncentrerad bostadsbebyggelse i bra kollektivtrafiklägen, minskad arbetspendling genom fler arbetsplatser i kommunen och sammanhängande cykelvägnät är några exempel på vad som kan göras.

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk